Petícia za vytvorenie podmienok pre pôsobenie virtuálnych mobilných operátorov na Slovensku


My, občania a podnikatelia v nadväznosti na zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve žiadame touto petíciou orgány verejnej moci, aby vytvorili podmienky pre pôsobenie virtuálnych mobilných operátorov na Slovensku a umožnili tak zvýšenie konkurencie na trhu mobilných služieb a znižovanie cien v prospech spotrebiteľov.

Túto požiadavku odôvodňujeme tým, že ceny mobilných služieb na Slovensku patria dlhodobo k najvyšším spomedzi štátov únie a počet poskytovateľov mobilných služieb k najnižším. Keďže rozsah frekvencií využiteľných pre mobilné siete je obmedzený a neumožňuje zvyšovanie konkurencie budovaním ďalších mobilných sietí, jedinou možnosťou zvyšovania konkurencie je veľkoobchodné sprístupnenie mobilných sietí iným podnikateľom - virtuálnym mobilným operátorom, podobne ako sú sprístupňované pevné telekomunikačné siete, elektrické distribučné siete a plynovody. Štáty pri prideľovaní frekvencií zaväzujú prevádzkovateľov mobilných sietí k tomu, aby vybudovanú mobilnú sieť sprístupnili za primeraných podmienok virtuálnym operátorom, ktorí môžu prostredníctvom siete ponúkať vlastné služby. Slovensko je jedným z posledných štátov únie, ktoré nemá vytvorené podmienky pre pôsobenie virtuálnych mobilných operátorov, ktorých prítomnosť na trhu pôsobí na zvyšovanie konkurencie a znižovanie cien v prospech spotrebiteľov.

Žiadame Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej "regulačný úrad"), aby:

  • intenzívne využíval všetky svoje kompetencie a možnosti na zvýšenie súťaže, vytváranie podmienok pre vstup virtuálnych mobilných operátorov na trh mobilných služieb a zabezpečenie prínosu pre koncových používateľov z hľadiska ceny, kvality a výberu,
  • udeľovanie a predlžovanie práv na používanie frekvencií pre prevádzkovanie verejných mobilných sietí s celoštátnym pokrytím spájal vždy (vrátane výberových konaní pripravovaných v roku 2021) s podmienkou umožniť veľkoobchodný prístup k mobilnej sieti (roaming) prevádzkovateľom virtuálnych mobilných sietí za podmienok umožňujúcich replikáciu maloobchodnej ponuky a súťaž na maloobchodnom trhu,
  • vymedzil národné relevané trhy poskytovania prístupu k mobilným sieťam a ich službám (dáta, SMS, volania), vypracoval ich analýzu, a ak zistí, že na trhu nie je efektívna súťaž, určil významné podniky a uložil im povinnosti primerané účelu a princípom regulácie elektronických komunikácií (transparentnosť, nediskriminácia, prístup k sieťovým prostriedkom, regulácia cien prístupu a prepojenia),
  • znížil výšku poplatkov pre poskytovateľov elektronických komunikačných služieb (ktoré sa podieľajú na výslednej cene služieb) tak, aby tieto poplatky boli v rovnováhe s administratívnymi nákladmi regulačného úradu v zmysle európskeho kódexu elektronických komunikácií.

Žiadame Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aby:

  • doplnilo zákon o elektronických komunikáciách o povinnosť pre prevádzkovateľov verejných mobilných sietí s celoštátnym pokrytím umožniť veľkoobchodný prístup k mobilnej sieti (roaming) prevádzkovateľom virtuálnych mobilných sietí za podmienok umožňujúcich replikáciu maloobchodnej ponuky a súťaž na maloobchodnom trhu,
  • vytvorilo podmienky na účinný, kvalitný a nezávislý výkon regulácie tým, že upraví mzdy pracovníkov regulačného úradu tak, aby bol schopný zamestnávať a udržať odborníkov najmenej na takej úrovni ako regulované podniky,
  • zosúladilo financovanie regulačného úradu s európskym kódexom elektronických komunikácií, tak aby poplatky ukladané podnikom boli v rovnováhe s administratívnymi nákladmi regulačného úradu.

Žiadame Národnú radu Slovenskej republiky, aby:

  • prerokovala doplnenie zákona o elektronických komunikáciách o povinnosť pre prevádzkovateľov verejných mobilných sietí s celoštátnym pokrytím umožniť veľkoobchodný prístup k mobilnej sieti (roaming) prevádzkovateľom virtuálnych mobilných sietí za podmienok umožňujúcich replikáciu maloobchodnej ponuky a súťaž na maloobchodnom trhu.

Žiadame Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, aby:

  • intenzívne využíval všetky svoje kompetencie a možnosti na ochranu hodpodárskej súťaže na trhoch mobilných služieb pred jej obmedzovaním a na vytváranie podmienok na jej ďalší rozvoj v prospech spotrebiteľov, najmä
  • prešetril stav súťaže na trhoch poskytovania mobilných služieb, a v prípade zistenia dôvodu začal konania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.


Organizátorom petície je občianska iniciatíva "Chcem si vyberať", ktorú v styku s orgánmi verejnej moci zastupuje:

Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
Popradská 12, 040 01 Košice
v zastúpení: Michal Rybárik, predseda predsedníctva
tel. 0650 122 222
e-mail: info@chcemsivyberat.sk

Chcem podporiť petíciu