Informácie o spracúvaní osobných údajov

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "ZoOOU") si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov.

Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom spracovania osobných údajov?

Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje poskytnuté prostredníctvom stránky www.chcemsivyberat.sk je občianske združenie - Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu, so sídlom Popradská 12, 040 01 Košice, IČO: 42 248 841, zápis v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR, pod č. VVS/1 – 900/90 – 39473, tel. 0650 122 222, e-mail: info@chcemsivyberat.sk .

Aké osobné údaje spracúvame?

Zaznamenávame a spracúvame tieto osobné údaje, poskytnuté prostredníctvom stránky www.chcemsivyberat.sk: meno a priezvisko alebo obchodné meno, e-mailovú adresu, adresu pobytu (trvalý pobyt alebo sídlo), IP adresu, identifikáciu použitého webového prehliadača a unikátny identifikátor prístupu.

Vaše osobné údaje spracúvame iba s Vaším dobrovoľným súhlasom. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom e-maili, alebo poslaním požiadavky na e-mail: info@chcemsivyberat.sk.

Za akým účelom spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje sú spracúvané za účelom jednoznačnej identifikácie podporovateľov petície, a ak si to zvolíte vo formulári, tak aj za účelom ďalšieho informovania Vás o tejto téme.

Na akom právnom základe spracúvame osobné údaje?

Právnym základom spracúvania osobných údajov je v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. a) ZoOOU vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov za účelom jej identifikácie ako podporovateľa petície.

Rozsah spracúvaných osobných údajov podporovateľov petície je stanovený zákonom č. 85/1990 Zb.Zákon o petičnom práve.

Aké subjekty majú prístup k osobným údajom?

Osobné údaje podporovateľov petície poskytneme orgánom verejnej moci, ktorým je táto petícia adresovaná, na preukázanie a identifikáciu podporovateľov petície.

Pri prevádzkovaní webovej stránky, databázy, spracovaní dát a právnych službách využívame služby tretích strán. Pri všetkých dodávateľoch dbáme o to, aby postupovali v súlade s platnými zákonmi, boli viazaní mlčanlivosťou, údaje spracúvali výlučne v rozsahu uzatvorených zmlúv a primerane ich chránili v súlade s požiadavkami GDPR, medzinárodných štandardov a platných predpisov.

Spracovateľ (prevádzkovateľ) nezamýšľa preniesť poskytnuté osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchováme po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 2 rokov po jeho skončení.

Ak pri odoslaní formulára nezvolíte zasielanie ďalších informácií, účel bude splnený, keď orgány verejnej moci vybavia podanú petíciu.

Ak pri odoslaní formulára zvolíte zasielanie ďalších informácií o tejto téme, budeme Vaše osobné údaje uchovávať, pokým nás nepožiadate o ukončenie zasielania správ kliknutím na odhlasovaciu linku v zaslanom e-maili, alebo kým neodvoláte súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov poslaním požiadavky na info@chcemsivyberat.sk.

Aké práva má dotknutá osoba pri spracovaní osobných údajov?

1. Právo na informácie o spracúvaní osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
Na základe písomnej žiadosti zaslanej poštou alebo emailom na našu adresu má dotknutá osoba právo požiadať o informáciu o tom, ktoré údaje o dotknutej osobe sú spracovávané. Odpoveď poskytneme v zrozumiteľnej forme rovnakým spôsobom, akým bola táto žiadosť podaná.

2. Právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby
Na základe písomnej žiadosti, zaslanej poštou na adresu našej spoločnosti, prípadne tiež emailom má dotknutá osoba právo požiadať o informáciu o tom, ktoré údaje o dotknutej osobe sú spracovávané. Odpoveď poskytne spracovateľ v zrozumiteľnej forme rovnakým spôsobom, akým bola táto žiadosť podaná.

3. Právo na opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
V prípade, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame nie sú správne, úplné alebo aktuálne, má dotknutá osoba právo požiadať o ich opravu, doplnenie alebo zmenu. Dotknutá osoba je povinná oznamovať zmeny svojich osobných údajov. Spracovateľ zmenu vykoná bez zbytočného odkladu.

4. Právo na výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Spracovateľ (prevádzkovateľ) je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a súčasne je splnená niektorá z nasledovných podmienok:

 • na účel na ktorý sa spracúvali už nie sú tieto osobné údaje potrebné,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý na spracovanie osobných údajov udelila,
 • neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOU a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 • je spracúvanie osobných údajov nezákonné,
 • dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZoOU.

5. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 ZoOOU, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Spracovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

6. Právo na prenos osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby
V prípade, ak dotknutá osoba o to požiada, je možné jej osobné údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade, že by takýto prenos mohol mať nepriaznivé účinky na práva iných osôb, alebo nie sú splnené zákonné podmienky na realizáciu práva na prenos osobných údajov, má spracovateľ právo takúto žiadosť odmietnuť.

7. Právo odvolať kedykoľvek súhlas
Toto je možné využiť v prípadoch, keď bol súhlas so spracovaním osobných údajov udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Ak máte akékoľvek otázky v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v našich informačných systémoch, alebo si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na: info@chcemsivyberat.sk. Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

Chcem podporiť petíciu